Personal data protection

Personal data contained in electronic correspondence are processed by:Marta Mocek running a business under the name Pracownia Projektowa Marta Mocek. Registered office address: Zalbki 20a, 10-370 Zalbki, NIP: PL7393903084in order to enable e-mail contact with the administrator and to make contact with addressees, documenting arrangements made with clients, contractors, other persons, accepting letters, notifications and applications in electronic form, accepting all documentation, protection against claims and pursuing possible claims - for one year from the receipt of correspondence, unless the messages contain content essential for pursuing claims or defending against claims, then we will store selected messages for up to 3 years. 

 We undertake to protect all information disclosed to us by clients in accordance with the principles of security protection and confidentiality. The right to access customers' personal data has been restricted in a restrictive way so that this information is not in the possession of unauthorized persons. 

 Data subjects have all the rights under the GDPR, in particular the right toobjection, deletion, access to data, transfer, processing restrictions.

 Many legal regulations may affect the area of ​​personal data protection. If changes are necessary, they will be included in this Privacy Policy, which we will update immediately.

_


Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez:
Martę Mocek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Marta Mocek. 
Adres siedziby: Zalbki 20a, 10-370 Zalbki , NIP: 7393903084 
w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, przyjmowania wszelkiej dokumentacji, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez rok od wpływu korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat.

Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych klientów zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w posiadaniu osób niepowołanych.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do
sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. 

Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. W przypadku konieczności zmian zostaną one uwzględnione w tej Polityce Prywatności, którą niezwłocznie zaktualizujemy.


Back to Top